• větší šance při hledání zaměstnání
  • snazší komunikace na dovolené v zahraničí
  • angličtina - Uherské Hradiště

Přihláška pro firemní nebo individuální výuku

Jméno a přijmení :

Název firmy :

Adresa firmy :

Ulice :

PSČ :    Město :


IČ :    DIČ :

Telefon :    Mobil :

E-mail :

Kurz chci navštěvovat :

Vyberte prosím, stupeň úrovně učebnice,
kterou jste naposledy probíral/a :Jak jste se o naší škole dozvěděli :

Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Dodavatel se zavazuje vykonávat výuku svědomitě dle požadavků objednatele. Po dohodě s objednatelem může výuka probíhat na jiném místě než v učebně Studia-E. Na výuku budou lektoři dodavatele docházet a výuku zahájí vždy v dohodnutém čase na dohodnutém místě a povedou ji po dohodnutou dobu.

  2. Kurzovné se objednavatel zavazuje uhradit v celé výši a to nejpozději týden před započetím kurzu. Platba může být provedena hotově v kanceláři, poštovní složenkou nebo bankovním převodem.

  3. Výuka bude probíhat pravidelně každý týden v domluvených termínech kromě státních svátků.

  4. Odpadnou-li vyučovací hodiny bez předchozího odhlášení či nahlásí-li objednavatel takové hodiny méně než 24 hodin před začátkem výuky, budou taktéž účtovány jako odučené.

  5. Pokud se lektor nemůže dostavit na výuku, dodavatel zajistí náhradního lektora nebo dle dohody s objednatelem výuku nahradí v jiném termínu.

  6. Obě smluvní strany se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách týkajících se organizace výuky.

  7. Dodavatel se zavazuje utajovat a chránit všechny důvěrné informace týkající se posluchačů, které se v souvislosti s výukou dozví.

  8. Klient byl poučen a souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle ustanovení zákona 101/2000 Sb. ze dne 4.dubna 2000 o ochraně osobních údajů.

S výše uvedenými podmínkami : souhlasím

dne v